หลักสูตรสำหรับผู้ใหญ่ (อายุ 18 ปีขึ้นไป)

ภาษาอังกฤษทั่วไป (General English)

เป็นหลักสูตรสำหรับผู้ที่ต้องการพัฒนาความรู้ด้านภาษาอังกฤษเพื่อการ สื่อสาร นักเรียนสามารถเลือกเรียนเต็มเวลา 25 ชั่วโมงต่อสัปดาห์) หรือเลือกเรียนพาร์ทไทม์ ( 15 ชั่วโมงต่อสัปดาห์)ได้

ในช่วงเช้าจะเน้นการสอนไวยกรณ์ คำศัพท์ การพูด การฟัง การอ่านและการเขียน ในช่วงบ่ายจะเป็นการทำโปรเจคเกี่ยวกับหัวข้อใดหัวข้อหนึ่งที่นักเรียนสนใจโดยที่นักเรียนจะเป็นคนเลือกหัวข้อและจะมีการเปลี่ยนหัวข้อในทุกสัปดาห์

บทเรียนของแต่ละสัปดาห์จะเน้นไวยกรณ์ คำศัพท์ต่างๆและการนำทักษะหลายๆด้านในการใช้ภาษาอังกฤษมาใช้เข้าด้วยกัน

•    ประสบการณ์จากนักเรียนเก่า (Testimonial)

•    ตัวอย่างตารางเรียน (Sample timetable)

•    เส้นทางการศึกษาต่อ (Pathways)

•    ค่าใช้จ่าย (Fees)

•    สมัครเรียน (Enrol now)

ภาษาอังกฤษเพื่อการเตรียมตัวสอบ IELTS/ ภาษาอังกฤษเพื่อใช้ในระดับอุดมศึกษา (English for Academic Purposes / IELTS Preparation)

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาที่ประเทศนิวซีแลนด์หรือที่ประเทศอื่นๆที่ใช้ภาษาอังกฤษในการเรียนการสอน นักเรียนจะได้เรียนรู้และพัฒนาทักษะต่างๆด้านภาษาอังกฤษเพื่อจะใช้ในการเรียนที่มหาวิทยาลัยควบคู่ไปกับทักษะในการเตรียมตัวสอบ IELTS

นักเรียนที่เรียนหลักสูตรนี้สามารถทดลองสอบ IELTS ที่ทางรร.จัดได้ 2 ครั้งต่อสัปดาห์เพื่อเป็นการเตรียมพร้อมก่อนไปสอบจริง

ในช่วงเช้าจะเน้นการสอนไวยกรณ์ คำศัพท์ การพูด การฟัง การอ่านและการเขียนรวมไปถึงทักษะอื่นๆเพื่อเตรียมความพร้อมของนักเรียนก่อนจะไปเรียนที่มหาวิทยาลัย ในช่วงบ่ายจะเน้นเทคนิคในการเตรียมตัวสอบ IELTS โดยจะเน้นที่ทักษะ 4 อันที่จะใช้ในการสอบ IELTS ซึ่งก็คือการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน

•    ประสบการณ์จากนักเรียนเก่า (Testimonial)

•    ตัวอย่างตารางเรียน (Sample timetable)

•    เส้นทางการศึกษาต่อ (Pathways)

•    ค่าใช้จ่าย (Fees)

•    สมัครเรียน (Enrol now)

ภาษาอังกฤษเพื่อการเตรียมตัวสอบ TOEFL และ Cambridge (Exam Preparation)

หลักสูตรนี้เป็นการเตรียมความพร้อมของนักเรียนเพื่อการสอบ TOEFL หรือ Cambridge examinations โดยหลักสูตรนี้จะเปิดขึ้นเมื่อมีนักเรียนสนใจ

นักเรียนจะเรียนภาษาอังกฤษทั่วไปหรือภาษาอังกฤษเพื่อใช้ในระดับอุดมศึกษาในช่วงเช้า และในช่วงบ่ายจะเรียนเกี่ยวกับการเตรียมตัวสอบ TOEFL หรือ Cambridge

•    ประสบการณ์จากนักเรียนเก่า (Testimonial)

•    เส้นทางการศึกษาต่อ (Pathways)

•    ค่าใช้จ่าย (Fees)

•    สมัครเรียน (Enrol now)

ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจและพัฒนาทักษะการทำงาน (Business & Work Skills Development)

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับผู้ที่วางแผนจะทำงานในประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลัก โดยนักเรียนจะได้เรียนรู้ทักษะด้านการใช้ภาษาอังกฤษด้านธุรกิจเพื่อที่จะสามารถใช้ได้อย่างถูกต้องและมั่นใจ

หลักสูตรนี้จะเปิดสอนช่วงวันที่ 4/8/14-22/8/14 และ 29/9/14-17/10/14

เนื้อหาของหลักสูตรจะครอบคลุมเรื่องการเขียน CV การหางาน การสัมภาษณ์ การพบปะกับลูกค้า การเขียนอีเมลการพูดคุยทางโทรศัพท์ การแก้ปัญหาต่างๆและการทำงานเป็นทีม

•    ประสบการณ์จากนักเรียนเก่า (Testimonial)

•    เส้นทางการศึกษาต่อ (Pathways)

•    ค่าใช้จ่าย (Fees)

•    สมัครเรียน (Enrol now)

©Unique New Zealand 2010-2017 Address: 1 Clyde Road, Browns Bay, Auckland 0630, NEW ZEALAND. PO Box 35-212, Browns Bay, Auckland 0753, NEW ZEALAND