ข้อมูลอื่นๆที่สำคัญ

หลักเกณฑ์การปฏิบัติเพื่อการดูแลความปลอดภัยและสวัสดิภาพของนักเรียนนานาชาติ (the Code of Practice for the Pastoral Care of International Students)

- การตรวจคนเข้าเมือง (Immigration)

- การขอรับบริการด้านสุขภาพ (Eligibility for Health Services)

- การประกันอุบัติเหตุ (Accident Insurance)

- เงื่อนไขในการลงทะเบียน (Conditions of Enrolment)

- การประกันสุขภาพและการเดินทาง (Medical and Travel Insurance)

นักเรียนต่างชาติทุกคนจำเป็นจะต้องมีประกันสุขภาพและการเดินทางที่เหมาะสมตลอดเวลาที่นักเรียนอยู่ในนิวซีแลนด์

- การคุ้มครองค่าใช้จ่ายของนักเรียน (Fee Protection)

ทางรร.มีนโยบายที่เคร่งครัดด้านการเก็บรักษาเงินที่ได้รับจากนักเรียนไว้จนกว่านักเรียนจะเรียนจบหลักสูตร โดยเงินที่ได้รับจากนักเรียนทุกคนในส่วนของค่าเรียนและค่าโฮมสเตย์ที่นักเรียนจ่ายมาล่วงหน้ารวมไปถึงอีก 10 % ของเงินที่ได้รับมาทั้งหมดจะอยู่ภายใต้การดูแลขององค์กรทรัสต์อิสระ ในกรณีที่ทางรร. ไม่สามารถเปิดทำการได้ตามปกติ นักเรียนสามารถติดต่อองค์กรทรัสต์อิสระเกี่ยวกับเงินของนักเรียนที่ยังไม่ได้ถูกใช้ไปได้ที่ Simpson Western, Lawyers, Private Bag 93533, Takapuna, Auckland, New Zealand©Unique New Zealand 2010-2017 Address: 1 Clyde Road, Browns Bay, Auckland 0630, NEW ZEALAND. PO Box 35-212, Browns Bay, Auckland 0753, NEW ZEALAND
Website Design by gardyneHOLT